SOZAVO-medewerkers getraind in toepassing Wet Nationale Basiszorgverzekering

820

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) oftewel het ministerie van Welzijn hadden op 8 en 9 oktober medewerkers van het ministerie getraind in het hanteren van de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Zij hebben meer informatie over de wet verkregen en hoe zij te werk moeten gaan bij personen die zich aanmelden als onvermogende.

Bij deze ziektekostenverzekering komen onvermogenden, die voldoen aan de bij wet gestelde eisen, in aanmerking voor een basiszorgverzekering, waarvan de premie door de overheid wordt betaald. De Wet Nationale Basiszorgverzekering luidt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de financiëring van zijn of haar gezondheidszorg, waarbij iedere ingezetene een basiszorgverzekering moet hebben en de maandelijkse premie zelf moet betalen. Maar de regering heeft bij deze beleidskeuze enkele uitzonderingen gemaakt, waarbij de premie wordt betaald voor een ieder met de Surinaamse nationaliteit in de leeftijdsklasse van 0 tot en met 16 jaar, zestigplussers en onvermogenden die voldoen aan de bij wet gestelde eisen.