PL-structuren stemmen voor akkoord terugroeping Sapoen en Chitan

799

De structuren van de Pertjajah Luhur zijn akkoord gegaan met de terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Dit is gebleken uit de stemmen van de stemgerechtigde kernen en structuren. Van de 123 stemgerechtigden hebben 101 hun stem uitgebracht. Hiervan hebben 100 voor akkoord gestemd, terwijl 1 voor niet akkoord heeft gestemd. Tijdens de telling heeft deze stemgerechtigde aangegeven verkeerd te hebben ingekleurd en vroeg naar een gelegenheid om voor akkoord te stemmen.

Het comité dat toezicht moest houden op een vlot en ordentelijk verloop van de stemming, voorgezeten door Rinette Soentik-Sapei, heeft gewezen op het feit dat de stemming reeds voorbij was en heeft op basis daarvan deze stem geldig vegklaard. Volgens de statuten moeten minstens de helft plus één stemgerechtigde aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. “Het resultaat van de stemming is een herbevestiging van het besluit, dat tijdens een eerder gehouden partijraadsvergadering in juni was genomen,” zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

De partij heeft het advies opgevolgd van de rechter in kort geding om te werken volgens de in de statuten aangegeven termijn van zes weken voor het uitschrijven van een partijraadsvergadering.

Behalve het terugroepen van Sapoen en Chitan stond ook op agenda het voordragen van vijf hoofdbestuursleden voor ontheffing uit hun functie. Het gaat om Raymond Sapoen, Diepakkoemar Chitan, Mike Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso, die worden beschouwd als de trekkers van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging. Dit voorstel is door de partijraad met applaus ontvangen.