LVV stelt inzaaiperiode voor najaar van 2016 vast

1931

Na consultatie te hebben gepleegd met belangengroepen binnen de rijstsector en andere relevante instanties heeft het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij de najaarsinzaai periode 2016 vastgesteld vanaf 1 november tot en 31 december.

Er is in dat kader ook overlegd met OWMCP, ministerie van OW en representanten van de diverse waterschappen. Besloten is om vanaf 20 oktober 2016 de boeren van zowel de linker- als de rechteroever van de Nickerierivier van irrigatiewater te voorzien. Omwille van waterbesparing gezien de buitengewone droogte in dit seizoen is aan de boeren gevraagd om extra erop toe te zien om waterverspilling te voorkomen en drooglegging na inzaai van de rijstvelden.

Voor het vlot doen verlopen van de voorziening van irrigatiewater spreekt het ministerie de hoop uit dat afstemming dient plaats te vinden met OW en LVV over welk gebied en op welk tijdstip het irrigatiewater voorzien zal worden.

LVV ziet een vlotte inzaai tegemoet, want de afgelopen periode zijn vele primaire aanvoerkanalen opgeschoond door verschillende departementen. Aan de boeren wordt ook op hun zelfwerkzaamheid een beroep gedaan om zelf hun irrigaties op te schonen