Biza start met regelmatige uitwisseling van informaties

1640

Binnenkort start het Ministerie van Binnenlandse Zaken met reguliere overlegmomenten voor alle hoofden van alle ministeries van afdeling Personele Zaken. PZ-hoofden, onderdirecteuren Administratieve Diensten, beleidsadviseurs en afdelingshoofden zullen tijdens deze overleg de knelpunten van zaken die zich in de praktijk voordoen, onderling bespreken en kunnen er daardoor duidelijke werkafspraken worden gemaakt om de afhandeling van de stukken van ambtenaren veel sneller en vlotter te laten verlopen. Het gaat namelijk meer om de bevorderingsvoorstellen en het updaten van het landsdienarenbestand die tot de afdeling Centrale Personeelsadministratie behoren.

In 2014 werd dit regulier overleg stopgezet, vanwege de voorbereidingen die gedaan moesten worden voor de verkiezingen die in 2015 zouden plaatsvinden.