Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren ingesteld

707

15697404_1685808661559739_7442096301634395479_nMinister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft gisteren op zijn kabinet de Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren ingesteld. Eén van de voornaamste taken die rusten op de schouders van de werkgroep is om een assessment maken van wat het veld wil en wat de praktische situatie is. Volgens de bewindsman zal er een blend moeten komen tussen theorie en praktijk.

Voorts zal de werkgroep een nota moeten presenteren, waarinonder meer een visie, missie, doelstellingen, plan van aanpak en programmaonderdelen zijn opgenomen. Bovendien zullen vooral de eindtermen moeten worden gedefinieerd, aangezien HBO-opleidingen moeten voldoen aan bepaalde randvoorwaarden.

Samenwerking Biza en Onderwijs
De nog op te zetten beroepsopleiding vloeit voort uit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Ondetwijs, Wetenschap en Cultuur. Namens Onderwijs zitten Lilian Calender (voorzitter), InekeBendter en Stephanie Bram in de werkgroep, terwijl Jules de Rijp, KavitaGangadin, InderpersadBaboeram en Maya SriharDoobe door Binnenlandse Zaken zijn voorgedragen. Opleidingen voor ambtenaren, zoals de Surnumerairs en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO), vallen onder de taakstelling van Binnenlandse Zaken. Minister Noersalim merkte op dat Biza sedert 1971 belast is met de ambtenarenopleidingen. Hij legde uit ervaren te hebben ambtenaren enkele jaren vóór hun pensioen tot de ontdekking komen dat ze hun plafond hebben bereikt en niet verder kunnen groeien. Voorts blijkt dat er binnen fisodusdanige vereisten zijn, dat ambtenaren die enorm veel jaren ervaring hebben, maar geen theoretisch kader, niet bevorderd kunnen worden tot een veel hogere functie. “Dat is iets dat in de harde praktijk plaatsvindt op bijna alle ministeries. En wij willen die mensen ook de kans geven om binnen het ambtelijke te groeien”, betoogde minister Noersalim.

Mogelijkheden voor ambtenaren
Voor Onderwijsminister RobertPeneux is het belangrijk dat niet alleen traditioneel ambtenaren zullen worden opgeleid. Ook de ambtenaren die al ettelijke jaren in het systeem zitten en geen drie- of vierjarige hbo willen volgen, maar zich willen specialiseren, zouden volgens de bewindsman daartoe de ruimte krijgen binnen de nog op te zetten opleiding. Hij sprak de hoop uit dat dit instituut die mogelijkheden kan bieden en ook zodanig breed gaat, dat een aantalvan de deelcertificaten tot een diploma kan leiden. Minister Peneux zei dat gelijk aan de accreditatie wordt gewerkt. Een aanbeveling die hij de werkgroep meegaf, was om na de gaan of de VAAO vlot aansluit op de nog in te stellen hogere beroepsopleiding en of bijstelling nodig is.