UNDP-training moet kader opleveren voor werkgroepen Verkiezingen

681

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft samen met de United Nations Development Program (UNDP) een initiation plan getekend in juli 2016. Dit plan betreft projekten die de beleidsgebieden Volksraadpleging en Verkiezingen en het Bureau Gender Aangelegenheden regarderen. Het trainen van Biza-functionarissen op verkiezingswettelijke regelingen en verkiezingsprocedures is één van de projecten die hieruit is voortgevloeid. Rihanto Hardjopawiro, beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met het beleidsonderdeel Verkiezingen, zegt dat deze zes maanden durende training al is gestart op 3 oktober 2016.

16473147_1706770382796900_3323174546003966134_nDe training wordt door zowel interne als externe trainers verzorgd, die zijn gerecruteerd door de UNDP en de beleidsmakers van het ministerie van Binnenlandse zaken. Volgens Hardjopawiro worden 90 Biza-functionarissen tijdens de training verkiezingsprocedures en verkiezingswettelijke regelingen uit o.a. de Grondwet, de Kiesregeling, het Kiesbesluit, het decreet Politieke Organisaties, alsook de wet op Districten- en Ressortenindeling, bijgebracht. Ook functionarissen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau (CHS), die nauw betrokken zijn bij de verkiezingen, zullen een uiteenzetting geven over o.a. de procedures van het registreren van de politieke partijen en de kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers aan de trainees, zodat zij ook een beeld kunnen krijgen over hoe de werkzaamheden in principe geschieden bij deze verkiezingsactoren.

Hardjopawiro zegt dat het uiteindelijke doel van de training is om uit deze cursisten functionarissen te identificeren die zitting zullen nemen in de verschillende werkgroepen. Er wordt daarom van de trainees verwacht dat zij een dusdanige inzicht en kennis krijgen over de verschillende verkiezingswerkzaamheden.

“Bij de verkiezingen zijn er zestien werkgroepen. Deze zijn onder andere de werkgroep ID-kaarten, de werkgroep Straatnamen, de werkgroep Oproepingskaarten, de werkgroep Personeelsaangelegenheden en de werkgroep Legger. Een core-groep van 41 functionarissen uit deze training zal uiteindelijk de directeur van Binnenlandse Zaken ambtelijk moeten ondersteunen. Bij de verkiezingen is de directeur ambtelijk verantwoordelijk en de minister politiek verantwoordelijk”, aldus Hardjopawiro.

Het dienstonderdeel Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met de algehele organisatie van de verkiezingen, heeft als taak deze training te monitoren en te coordineren. Zij dienen een tussentijdsverslag te maken voor de directeur van Binnenlandse Zaken, mr. Putridewi Amatasoemarto, zodat zij een beeld heeft over het trajekt dat tot heden is uitgestippeld. Vervolgens zal er een eindverslag worden opgemaakt en gerapporteerd aan de directeur, die deze op haar beurt zal presenteren aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.