Biza start pilotproject Caricom Gender Equality Indicators

762

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken is vorige maand gestart met het pilotproject CARICOM Gender Equality Indicators (CaricomGEI). Dit project betreft een onderzoek dat duurt tot en met mei 2017 en heeft als doel het bereiken van gendergelijkheid in de CARICOM regio en het formuleren van nationaal gendergevoelig beleid. De landen die meedoen aan dit project, dat wordt gefinancierd door de UNWOMEN, zijn Suriname, Dominica, Grenada en Jamaica. In dit kader is er een Letter of Agreement ondertekend tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de UNWOMEN.

Hoofdstafmedewerker van het BGA, Melinda Reyme, zegt dat de CARICOMGEI zullen worden gebruikt voor het monitoren van met name de Sustainable Development Goal 5 (SDG5), het Beijing Platform voor Actie ( BPFA), het Verdrag Inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) en andere internationale verplichtingen inzake gendergelijkheid. Bij dit onderzoek zijn vijf (5) gebieden geïdentificeerd t.w. Economische activiteit, Onderwijs, Gezondheid, Zeggenschap en besluitvorming en Mensenrechten.

“Op dit moment is de lokale consultant, die aangetrokken is voor het uitvoeren van dit onderzoek, bezig met het in kaart brengen van de gebruikers en producenten van statistieken binnen bovengenoemde themagebieden. Nadat het verslag is ingediend zal er met ondersteuning van het Algemeen Bureau voor de Statistiek een dialoog georganiseerd worden met verschillende stakeholders”, vertelt Reyme. Dit diaoog staat bekend als de Users-Producers Dialogue. ”Het doel van de User-Producer Dialogue is om samen met stakeholders na te gaan welke instanties statistieken produceren en welke instanties de gebruikers zijn. Er zal gediscussieerd worden over datagaps, hoe die te dichten en ook hoe deze indicatoren gebruikt kunnen worden om de Sustainable Development Goal 5 Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls te monitoren.”

Uit het pilot onderzoek CaricomGei zal er uiteindelijk een nationaal rapport worden samengesteld met een analyse van de Situatie van Mannen en Vrouwen op het gebied van de de CARICOM Gender Equality Indicators. Dit rapport zal vervolgens worden gepresenteerd bij een High Level Policy Dialogue, waarbij de directeuren van de diverse ministeries worden betrokken.

Mireille Ngadimin, hoofdstafmedewerker van het BGA, geeft aan dat het beleidsgebied gender één van de prioriteitsgebieden is van minister Mike Noersalim en dus hoog staat op zijn agenda. Voor het formuleren, monitoren en evalueren van het genderbeleid heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook data nodig. De statistieken verkregen uit het onderzoek zullen eveneens gebruikt worden voor het formuleren van het genderbeleid 2017-2021. Daarnaast heeft het ministerie een nationale en internationale rapportageplicht over de stand van zaken aangaande Gender in Suriname.