Bevolkingsbijeenkomst voor duurzame ontwikkeling in Jamaica

1220

Het United Nations Population Fund organiseerde op 27 en28 maart 2017 een bijeenkomst, die gehouden werd in Montego Bay, Jamaica. Deze bijeenkomst was bestemd voor alle Engels- en Nederlandssprekende landen van het Caribisch gebied. De bedoeling was een forum te bieden aan de Caribische regio om de internationaal overeengekomen doelen en strategieën en hun relatie tot de belangrijkste Sustainable Development Goals voor de regio te bespreken.

Suriname beschikt nog niet over een gedegen bevolkingsbeleid. In 2013 werden in het kader van de transformatie gedachte de eerste schreden gezet om te komen tot een bevolkingspolitiek. Dit Resulteerde in de Contouren van een Bevolkingspolitiek. Dit document zal na aanvulling als leidraad gebruikt kunnen worden voor de verdere formulering van ons Bevolkingsbeleid. Het ligt in de bedoeling om in de voor ons liggende periode een aanvang te maken met de formulering van een bevolkingsbeleid. Er zal echter eerst gedegen onderzoek verricht moeten worden.

Een bevolkingsbeleid is een cross cutting issue. Samenwerking met diverse ministeries en andere stakeholders is hierbij een vereiste, zegt Michelle Jules, die namens Suriname deelnam aan de vergadering in Jamaica. “Het bevolkingsbeleid is niet alleen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar landelijk, voor de totale bevolking. En daarom is het belangrijk dat wij dus een aanvang maken met de implementatie of met het formuleren van onze bevolkingsbeleid, want het belang van een bevolkingsbeleid is dat je eigenlijk je bevolking zodanig gaat organiseren, dat je niet alleen op de belangen die er nu zijn gaat inspelen, maar ook die van de toekomstige generaties.”

Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat de meeste Caribische landen de zelfde knelpunten ervaren m.b.t. het onderwerp population and development. De knelpunten variëren van gebrek aan data, gebrek aan geschoold kader binnen verschillende sectoren, jeugdwerkloosheid, tienerzwangerschap en vergrijzing. Het laatste is niet van toepassing op Suriname, omdat slechts 10% van onze bevolking ouder is dan 60. Tijdens de werkgroepen die onderdeel waren van de bijeenkomst zijn er diverse aanbevelingen gedaan die na implementatie moeten bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development goals. Op woensdag 19 april is er reeds een webinar gehouden om meer inzicht te verkrijgen over de rapportage van Suriname bij de eerstvolgende Regionale bijeenkomst over Population en Development.