Installatie Commissie Biotechnologie en Bioveiligheid voor Voedselzekerheid en Voedselveiligheid

1024

De Commissie Biotechnologie en Bioveiligheid voor Voedselzekerheid en Voedselveiligheid is op 1 juni 2017 geïnstalleerd door minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De commissie bestaat uit zeven (7) leden onder leiding van Jerry Tjoe Awie. Het doel van de geïnstalleerde commissie is het formuleren van beleid teneinde voedselzekerheid en voedselveiligheid te kunnen garanderen.

18813544_1827147014280601_7154932016399887742_nNaar aanleiding van de huidige ontwikkelingen op het vlak van de moderne biotechnologie en de behoefte aan duurzaam beheer van het milieu, volks-, plant- en diergezondheid, is het van essentieel belang dat het ministerie van LVV een specifiek beleid moet ontwikkelen betreffende biotechnologie en -veiligheid in relatie tot voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Het agrarisch beleid van de regering van Suriname is gericht op de beschikbaarheid van gezond en veilig voedsel tegen redelijke prijzen en het beschikken over een milieu, waarin efficiëntie binnen de agrarische sector kan voorzien in de nationale voedselbehoefte, en tevens een bijdrage levert in de verhoging van onze deviezeninkomsten, door meer export te realiseren. Het beleid is verder gericht op diversificatie binnen de agrarische sector. Naast diversificatie teneinde de agrarische productie te vergroten en te verbreden, wordt de aandacht tevens gericht op verruiming van de teelt van potentieel economisch belangrijke gewassen, zoals groenten, fruit, peul- en knolgewassen en daaraan gekoppeld het stimuleren van de verwerkingsindustrie. Om dit beleid te kunnen realiseren, dient er een gezonde basis gelegd te worden voor de verbetering van de agrarische sector.

De ontwikkeling van moderne biotechnologie, en vooral haar potentie voor toepassing ten behoeve van de landbouw, voedselverwerking, duurzaam beheer van het milieu, volksgezondheid en het fabriceren van producten, wordt gezien als een belangrijke doorbraak in het aanpakken van problemen binnen desbetreffende sectoren. Moderne biotechnologie biedt effectieve methoden en technieken om zorgpunten betreffende voedselveiligheid het hoofd te kunnen bieden. Biotechnologische methoden zouden ondermeer gebruikt kunnen worden om de benodigde detectietijd te verkorten voor het identificeren van ziekteverwekkers, gifstoffen in voedsel en chemische verontreinigingen (bijvoorbeeld te hoge gehaltes aan pesticiden).

Geconcludeerd kan worden dat de moderne biotechnologie mogelijkheden biedt om de kwaliteit van producten en de voedingswaarde te verbeteren, en economische voordelen teweeg kan brengen.