Minister Noersalim ontvangt rapport Curriculum HBO-opleidingen

687

Het rapport, waarin het Curriculum van de Bachelor opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement is opgenomen, is af. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken kreeg dit rapport op dinsdag 13 februari in ontvangst. De overhandiging geschiedde door Lilian Callender, voorzitter van de Werkgroep Hoger Beroepsopleiding voor Ambtenaren.

Het document is een goede aanzet om op 1 oktober 2018 de hbo-opleiding voor ambtenaren te kunnen starten. Een aantal zaken moet nog in orde worden gemaakt, zoals het aantrekken van goed gekwalificeerde en gemotiveerde docenten. Minister Noersalim vindt de accreditatie van de opleiding ook belangrijk. Hij heeft de mogelijkheid besproken om de start van de opleiding simultaan te laten plaatsvinden met het proces van accreditatie. De bewindsman doet er alles aan om de hbo-opleiding voor ambtenaren daadwerkelijk op 1 oktober 2018 te kunnen starten. Hij dankte de werkgroep voor haar bijzondere inzet. Ook werkgroep voorzitter Callender sprak haar dank uit voor de goede samenwerking tussen de leden, het vertrouwen welke minister Noersalim in de werkgroep heeft gesteld en de vele adviezen die zij hebben mogen ontvangen. “Het is niet alleen een product van de commissie. Anderen hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd”, zei de werkgroep voorzitter. Zij noemde in dit kader de klankbordgroep, een overlegstructuur van Onderdirecteuren, en de werkveldcommissie bestaande uit externe deskundigen, die gevraagd en ongevraagd goed advies hebben gegeven, maar ook andere ambtenaren die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van het rapport. “We hebben met zijn allen hard gewerkt”, aldus Callender.

In de praktijk is gebleken dat ambtenaren die enorm veel jaren ervaring hebben, maar geen theoretisch kader, niet bevorderd kunnen worden tot een veel hogere functie. Zij komen enkele jaren vóór hun pensioen tot de ontdekking dat ze hun plafond hebben bereikt en niet verder kunnen groeien. Dat vindt op bijna alle ministeries plaats. Met de HBO-opleiding zullen deze ambtenaren in de gelegenheid worden gesteld deze gap in te lopen. “Wij willen die mensen ook de kans geven om binnen het ambtelijke te groeien”, bepleit minister Noersalim. Eén van de voornaamste taken van de werkgroep was om een assessment te maken van wat het veld wil en wat de praktische situatie is. De bewindsman zal binnenkort met de werkgroep van gedachten wisselen over de inhoud van het aangeboden document.