Agrarisch Krediet Fonds krijgt financiële boost

532

De Raad van Ministers heeft het voorstel vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij betreffende uptopping van het Agrarisch Kredit Fonds (AKF) goedgekeurd. Een bedrag van tien miljoen Surinaamse Dollar (SRD 10.000.000,=) wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van het Fonds. De kosten zullen ten laste gebracht worden van grootboekrekening 0714 (Stimulering Landbouwsector) van de ontwerpbegroting van het ministerie van LVV voor het dienstjaar 2018. De goedkeuring hiervan vond op maandag 19 maart 2018 plaats.

Enkele jaren terug is het AKF in het leven geroepen om agrariërs financieel tegemoet te komen. Deze groep kan na goedkeuring van een door hen ingediend agrarisch project, in aanmerking komen voor een lening bij het Fonds tegen een zeer lage percentage aan rente. Door bepaalde omstandigheden echter begon het AKF minder goed te draaien. Vanuit De Nationale Assemblee en andere sectoren werd er steeds aan de bel getrokken om het AKF weer nieuw leven in te blazen. Dit is eindelijk gerealiseerd met de eerste stap: de financiële boost.

Nadat administratief alles afgerond is, zal via de media en andere kanalen bekend gemaakt worden wat de agrariërs moeten doen om in aanmerking te komen voor een lening bij het AKF.