EBS stimuleert alternatieve energie

619

Met de aanname van de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname ( EAS), zijn de regels en voorwaarden waaraan de elektriciteitssector moet voldoen wettelijk vastgelegd. De Elektriciteitswet die op 1 maart 2016 is aangenomen, biedt onder andere aan klanten de mogelijkheid om voor eigen gebruik duurzame energie op te wekken, bij overschot deze energie terug te leveren aan het landelijk net en te salderen met de consumptie.

Een zelfopwekker is een afnemer die voor eigen verbruik duurzame elektriciteit opwekt en die de geproduceerde elektriciteit via het landelijk net met het eigenverbruik saldeert. Van terug levering is sprake als de totale kWh-jaarproductie van een zelfopwekker lager ligt dan zijn totaal kWh jaarverbruik dat van het landelijk net afgenomen is.

Bijzondere regelgeving met betrekking tot de technische voorwaarden, aansluitkosten en verrekening procedure betreffende de zelfopwekking dienen opgenomen te worden in het Energie Sector Plan (ESP), dat door de EAS moet worden voorbereid. De EAS is ingesteld als regulator binnen de energievoorzieningssector, echter is deze nog niet operationeel.
Vanwege de grote vraag van zelfopwekkers om aangesloten te worden op het landelijk elektriciteitsnet heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), het initiatief genomen om vooruitlopend en in afwachting op specifieke instructies van de EAS over te gaan tot de aansluiting en koppeling van zelfopwekkers (met een vermogen tot 63Ampere).

In Suriname is de zon het voorbeeld bij uitstek van alternatieve energie. Er kan middels zonnepanelen energie uit de zon worden gehaald zonder dat de voorraad zonne-energie opraakt. Het is bovendien groene energie. Door gebruik te maken van zonne-energie, wordt er gewerkt aan de reductie van de opwekking van energie middels fossiele brandstoffen, hetgeen positieve gevolgen voor het milieu oplevert.
Door de gevolgen van de uitstoot bij de productie van energie met fossiele brandstoffen, wordt de roep naar alternatieve energie dan ook steeds groter. Tegen deze achtergrond heeft de N.V. EBS gemeend om de zelfopwekkers tegemoet te komen, door op basis van deze voorwaarden de mogelijkheid voor koppeling en terug levering te creëren. Bij het aanstellen van de EAS kunnen de algemene- en aansluitvoorwaarden weliswaar gewijzigd worden.
Voor de inhoud van de algemene- en aansluitvoorwaarden voor zelfopwekkers wordt verwezen naar de website van de EBS.