HBO-Health Management EFS College COVAB NOVA geaccrediteerd

667

De HBO–Health Management opleiding van het Elsje Finck Sanichar College COVAB heeft de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) succesvol doorlopen. Deze opleiding draagt officieel de status van ‘NOVA geaccrediteerd’. De interne meerwaarde van een geaccrediteerde opleiding is dat een minimumniveau gegarandeerd is en de interne kwaliteitszorg continue gewaarborgd en versterkt wordt. De externe meerwaarde van een geaccrediteerde opleiding is dat deze bijdraagt aan internationalisering. Dit betekent dat studenten op basis van hun verworven competenties naadloos kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen op nationaal, regionaal en internationaal gebied.

De voorbereidingen voor het aanbieden van deze opleiding voor de TNO zijn gestart in 2017. Conform procedure van de NOVA dient het opleidingsinstituut eerst een zelfevaluatierapport op te maken van de opleiding, welke gebaseerd is op de ‘Accreditatiekaders nieuwe opleidingen hoger beroepsonderwijs’. Het zelfevaluatierapport is een praktische zelfbeoordeling van het opleidingsinstituut op de zestien (16) accreditatiestandaarden welke betrekking hebben op de beoogde kwalificaties, het programma, het personeel, de voorzieningen, kwaliteitszorg, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties en continuïteit. Intern is er vanuit verschillende bedrijfsdivisies maandenlang inspanning gepleegd ter afronding van het zelfevaluatierapport. Dit proces heeft erin geresulteerd dat wij met zijn allen kritischer zijn geworden in voornamelijk de opzet van het programma. Het werd ons gauw duidelijk dat er intern een verbeterplan opgemaakt moest worden voor het wegwerken van de geconstateerde discrepanties. De visitatiecommissie bestaande uit deskundigen uit zowel de onderwijs- als de gezondheidssector, bezocht het instituut in januari 2018, waarbij de opleiding gevisiteerd werd naar aanleiding van het ingezonden evaluatierapport en relevante bijlagen. Na overleg tussen de visitatiecommissie en de accreditatieraad is de opleiding positief beoordeeld.

De Onderwijsmanager post basis- en Hbo-opleidingen van het EFS College COVAB, Romano Morsen, beschrijft de afgelegde weg naar accreditatie als zeer leerrijk. Hij geeft aan dat de ontwikkelde competenties tijdens dit proces van toepassing zijn op de overige opleidingen, waardoor er steeds meer aan standaardisatie van de opleidingen gewerkt kan worden. “Als wij terugblikken op dit traject en de interne organisatie van het onderwijs van het EFS College COVAB, kunnen wij enorm trots zijn op de geleverde prestaties en producten; wij doen het goed!”, aldus een trotse en tevreden Morsen.

Het EFS College COVAB heeft per 30 oktober 2018 de eerste negentien (19) afgestudeerden afgeleverd aan de Surinaamse gemeenschap onder het geaccrediteerde diploma. Zij dragende titel van Bachelor in Health Management (BHealth). Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart de Hbo-Verpleegkunde volgend jaar voor te dragen voor accreditatie.