Minister Ferrier en BLTO bereiken overeenstemming

645

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de voorzitter van de Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs (BLTO), René Bilkerdijk hebben een vergadering belegd. Tijdens deze vergadering op woensdag 17 april 2019 hebben de minister en de voorzitter overeenstemming bereikt ten aanzien van het incident op LBO Brokopondo. Op 2 april is een leerling die betrokken was bij een gevecht op deze school, hardhandig aangepakt door een leerkracht.

Minister Lilian Ferrier en voorzitter Bilkerdijk zijn overeengekomen, dat:

  1. de bond ervan overtuigd is dat er geen sprake was van ontslag van desbetreffende leerkracht.
  2. partijen stellen dat indien er uitspraken zijn gedaan die mogelijk als verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd, deze worden ingetrokken.
  3. de bond in overleg met de Inspectie en leiding van het Bureau Lager Beroepsonderwijs, zich zullen buigen over de status van de praktijkleerkrachten en de procedure voor eedaflegging.
  4. de bond samen met de leiding van het ministerie op regelmatige basis met elkaar wenst te communiceren.
  5. mede in overweging wordt genomen, het resultaat uit de krutu van maandag 15 april 2019, partijen het erover eens zijn, dat het onderwijsproces onmiddellijk wordt hervat.

Na afloop van de vergadering heeft de minister zich positief uitgelaten over de coöperatieve opstelling van de bond. Dit in tegenstelling tot gesprekken met andere bonden in het verleden.

Aldus in tweevoud getekend door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in tegenwoordigheid van de Directeur van Onderwijs, de Beleidsadviseur, Onderdirecteur Beroepsonderwijs, Inspecteurs VOJ en overige leden van het Bestuur van de Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs.