Minister Akiemboto geeft meer uitleg mbt de wijziging Brokopondo Overeenkomst

355

De afgelopen dagen zijn er heftige discussies gevoerd omtrent de Ontwerpwet wijziging Brokopondo Overeenkomst en de Ontwerpwet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen. Vele zienswijzen, opvattingen en feiten zijn op tafel gelegd. Gaandeweg het traject zijn er vele deskundigen erbij betrokken om ervoor te zorgen dat deze wet, eenmaal aangenomen, te goede moet komen voor ons land en volk. In de laatste aflevering (# 71) van het praatprogramma Opinie, van het Nationaal Informatie Instituut, krijgt u een beeld van wat de wijzigingen inhouden, hoeveel werk er is verzet en waarom deze wet moest worden goedgekeurd.

Te gast is de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto. In eenvoudige taal beantwoord hij de vraag wat deze twee wetten precies inhouden. Hij geeft aan dat het in feite gaat om een Machtigingswet voor wijziging en beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) en de Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen. De Machtigingswet spruit voort uit de toestemming die je van het parlement nodig hebt om enige wijzing aan te brengen in de wet. Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen houdt ondermeer in dat waar er mijnactiviteiten ontplooid zijn en waar er schade is aangebracht en belanghebbenden onder hebben geleden, de maatschappij dat moet vergoeden.

Op 30 augustus 2019 is De Nationale Assemblee akkoord gegaan met de wijziging van de BO, die dateert van januari 1958. De Wet inhoudende toestemming tot wijziging BO is aansluitend hierop aangenomen. In 2014/2015 werd een commissie samengesteld, nadat gebleken was dat Suriname veel meer aan Suralco moest betalen voor stroom dat we van hen afnamen. De stroomrekeningen bleken veel hoger te zijn dan het bedrag dat Suralco aan Suriname gaf voor de productie van bauxiet; Dat bleek vanaf 2009 het geval te zijn. Deze conclusie bevestigde de noodzaak dat de wet wijziging BO moest komen.