Decennialang werd overheidscommunicatie in ons land niet effectief gebruikt als beleidsinstrument, wat resulteerde in een kloof tussen de burgers en de overheid. Bij het aantreden van de huidige regering is er een langetermijnkoers ingezet om een einde te maken aan eenzijdige informatieverspreiding door de overheid. Het doel is om een strategisch traject te volgen dat ongeacht de regering wordt ingezet voor transparante overheidscommunicatie op basis van beleid.

Om dit te bereiken, zijn diverse trainingen georganiseerd op het Kabinet van de President om capaciteit te versterken en interne processen te herstructureren. Verschillende departementen hebben samenwerkingen aangegaan om de informatieverstrekking te professionaliseren en interne processen te herstructureren. Vanuit een strategisch oogpunt is de capaciteit en de benodigde faciliteiten voor een effectief communicatiebeleid geïnventariseerd.

Het strategische plan streeft ernaar om van overheidsinformatie over te gaan naar tweezijdige overheidscommunicatie, waarbij informatie zowel wordt verstrekt als ontvangen van burgers. De coördinatie van overheidscommunicatie gebeurt via het Kabinet van de President, waarbij boodschappen gefaseerd worden verspreid via verschillende departementen zoals de Communicatie Unit van de President (CUP), de Communicatie Dienst Suriname (CDS), de Unit Woordvoering, en andere units en departementen. Ministeries en overheidsorganisaties hebben ook hun eigen voorlichtingsunits.

Sinds het vierde kwartaal van 2022 heeft CUP een traject ingezet om alle communicatie-uitingen van het Kabinet van de President en de overheid te structureren. Dit proces begon met units onder het Kabinet van de President en breidde zich medio 2023 uit naar communicatie vanuit de vicepresident, verschillende ministeries en andere overheidsorganisaties. Het streven is naar een gestructureerd overheidscommunicatiebeleid met betrokkenheid van alle genoemde actoren, wat een complex proces is dat afstemming, procesherstructurering en cultuurverandering vereist.

Effectieve communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid en kan dienen als beleidsinstrument als alle actoren samenwerken aan het optimaliseren van overheidscommunicatie. Dit lopende traject vereist meer inzet en capaciteit van verschillende actoren die verantwoordelijk zijn voor overheidscommunicatie. Transparant beleid en werkwijzen zijn essentieel om tijdig de juiste informatie te verstrekken en de dialoog te voeren over prioriteitsgebieden. Overheidscommunicatie is een belangrijk instrument om boodschappen van diverse doelgroepen te organiseren en gefaseerd te verspreiden, en maakt deel uit van het strategisch beleid van de overheid. Inzicht in verschillende beleidsgebieden is daarbij noodzakelijk.

In een democratie zoals Suriname is de verbinding tussen overheid en burgers cruciaal voor efficiënt beleid en daaropvolgende communicatie. Overheidscommunicatie speelt een sleutelrol in het tot stand brengen van deze verbinding en het vergroten van het democratisch gevoel onder de burgers. Een continue samenwerking en transparant beleid van alle overheidsinstanties zijn hiervoor vereist. De media spelen ook een belangrijke rol bij het blootleggen van maatschappelijke vraagstukken en het toepassen van het principe van hoor en wederhoor. Het tijdperk van propaganda en wrok in overheidscommunicatie is voorbij. Een systematisch veranderingsproces, samenwerking en strategische benaderingen van alle actoren zijn nu vereist.