Vanaf 25 november gaat de jaarlijkse Sixteen Days of Activism against Gender-based Violence Campaign van start. Tijdens deze wereldwijde campagne wordt de aandacht gevestigd op gendergerelateerd geweld, ook in Suriname. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken benadrukt dat de gekozen data, 25 november (Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen) en 10 december (Internationale Dag van de Rechten van de Mens), dienen om te onderstrepen dat gendergerelateerd geweld een ernstige schending van mensenrechten is.

De bewindsman legt uit dat tijdens deze campagne de kleur oranje wordt gebruikt als symbool, waarbij wordt benadrukt dat vrouwen en meisjes, net als ieder ander, recht hebben op een toekomst zonder geweld. Het thema van de Verenigde Naties voor 2023 luidt: “UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls,” met de focus op het belang van investeren in preventiestrategieën om geweld te voorkomen.

Minister Somohardjo benadrukt het belang van vereniging en investeringen om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Hij wijst op alarmerende statistieken, zoals het feit dat meer dan 1 op de 3 vrouwen wereldwijd te maken krijgt met gendergerelateerd geweld. In het Caribisch gebied blijkt het voorkomen van geweld tegen vrouwen nog hoger te zijn, met bijna 1 op de 2 vrouwen die tussen 2016 en 2019 minstens één vorm van geweld hebben ervaren.

Specifiek voor Suriname geeft de minister aan dat ongeveer 1 op de 3 vrouwen en meisjes tussen 15 en 64 jaar oud, die ooit een partner hebben gehad, te maken heeft gehad met lichamelijk of seksueel geweld van een intieme partner. Hij deelt ook voorlopige gegevens over femicide-meldingen in 2020, 2021 en 2022.

Minister Somohardjo wijst erop dat geweld tegen vrouwen en meisjes niet alleen menselijke tol eist maar ook economische kosten met zich meebrengt. Hij benadrukt dat het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdraagt aan bewustwordingsacties en partners betrekt in de aanpak van gendergerelateerd geweld.

Hij doet een oproep aan iedereen om samen te werken aan een geweldvrije samenleving, vooral tijdens de Sixteen Days of Activism. De minister benadrukt dat, ondanks de uitdagende tijd met schaarse fondsen, samenwerking essentieel is om effectief te strijden tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en een veilige leefomgeving te creëren.