De Regering Santokhi-Brunswijk heeft besloten per 31 januari 2023 het sociaal Programma uit te voeren.Middels het uitvoeren van het sociaalprogramma wordt de overstap gemaakt van object-naar subjectsubsidie.

Minister Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) geeft aan dat vanuit het ministerie reeds bestaande financiele voorzieningen bestaan waaronder Algmeen Oudedags Voorziening ,Algemeen Kinderbijslag , Financiele Bijstand Mensen met een beperking en Financiele Bijstand Mensen met een Zwakkehuishoudens welke het sociaal vangnet vormen. Deze voorzieningen zullen gecontinueerd blijven .Middels het Sociaal Programma krijgen kwetsbare huishoudens binnen de samenleving een koopkrachtversterking. Hiermee probeert de regering het leed van alle kwetsbare groepen, maar ook dat van de gemiddelde burger te lenigen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen aldus Ramsaran.Het is de bedoeling dat uit dit Sociaal Programma, tussen de 40.000- 60.000 huishoudens een koopkrachtversterking zullen krijgen van SRD1800,- per maand.

Via het sociaal programma zullen zeven goederen en diensten worden gesubsidieerd te weten: Brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Het Monikarta systeem van de Surinaamse Postspaarbank zal voor nu gebruikt worden om de uitbetalingen te verrichten uit dit Sociaal Programma. De personen die hiervoor in aanmerking komen zijn kwetsbare groepen die reeds in het Sociaal Vangnet van SoZaVo zitten en andere kwetsbare groepen.