32ste Wereldreligie dag herdacht in Suriname

639

In verband met Wereldreligie dag, die in Suriname voor de 32ste keer op zondag 21 januari 2018 is herdacht, heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Mike M.F. Noersalim MBA, een toespraak gehouden. Het thema van de deze dag luidde als volgt: “Maatschappelijke problemen bezien vanuit de visie van religie.”

Hieronder volgt de toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken

Het is mij een voorrecht en een genoegen om u vandaag als minister van Binnenlandse Zaken toe te spreken in verband met de 32e viering van Wereldreligie dag in Suriname. Een dag, waarop godsdiensten en gezindten over de hele wereld bij elkaar komen om speciale aandacht te schenken aan religie als een belangrijk deel van het welbevinden en welzijn van de mens.

Maar wat deze dag bijzonder maakt is het feit dat met én vanuit de religie, actuele vraagstukken worden bekeken en beoordeeld. Bij de herdenking dit jaar is de focus gelegd op onderwijs, huiselijk geweld, gezondheid en gezondheidszorg, onverantwoord gedrag in het verkeer en armoedebestrijding.

Religie duidt in bredere zin op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot onze Schepper. De Regering van de Republiek Suriname heeft oog en oor voor religie in ons land, meer nog vanwege de pluraliteit van onze samenleving.

De diverse zienswijzen leveren ongetwijfeld op hun eigen manier een bijdrage aan de ontwikkeling van ons land. Want religieuze opvattingen en praktijken kunnen naast de economische, politieke, sociale en culturele dimensies van ontwikkeling, relevant worden geacht voor de verschillende visies op het goede leven.

De geschiedenis getuigt dat religie wereldwijd een grote invloed heeft op samenlevingen. Religie is in staat mensen ertoe aan te zetten om geestelijke eigenschappen te ontwikkelen die hen de kracht geven om zich voor hun medemens in te zetten en een bijdrage te leveren aan de verbetering en vooruitgang van hun gemeenschap.

De vele en verschillende uitdagingen waar onze gemeenschap en de wereld heden ten dage voor staan op het gebied van onderwijs, huiselijk geweld, gezondheid en gezondheidszorg, onverantwoord gedrag in het verkeer en armoedebestrijding, nopen ons om terug te grijpen naar de universele geestelijke beginselen die de kern van religie vormen. Dan heb ik het hierbij over beginselen als verdraagzaamheid, medeleven, liefde, gerechtigheid, nederigheid, opoffering, betrouwbaarheid, toewijding voor het welzijn van de medemens en eenheid.

Ons onderwijssysteem is momenteel op de operatietafel en wordt gemoderniseerd. Huiselijk geweld, dat is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring, welk vele gedaantes kan aannemen zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle, lijkt toe te nemen in ons land. Gerapporteerde gevallen van huiselijk geweld baren ons zorgen, vooral wat betreft de gevallen van partnermoord en -mishandeling. Vandaar dat mijn ministerie via het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) regulier bewustwordingscampagnes en trainingen verzorgt voor diverse doelgroepen.

Zo heeft het BGA met ondersteuning van de afdeling Religieuze Aangelegenheden in de afgelopen periode, ruim 70 geestelijken van verschillende religieuze denominaties getraind in het identificeren van huiselijk geweld en hen de nodige tools aangereikt om slachtoffers van huiselijk geweld te begeleiden en door te verwijzen waar nodig. Deze training werd verder uitgebreid met voorlichtingssessies voor jongeren van verschillende religieuze organisaties.

Belangrijk om te vermelden is dat uit deze training een tweetal producten tot stand zijn gekomen, waaronder een document getiteld “Handleiding voor het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over interventie huiselijk geweld vanuit een mensenrechten en religieus optiek” en een brochure inzake huiselijk geweld ten behoeve van jongeren.

In het kader van training verduurzaming is er ook hieraan een “terugkom dag/evaluatie” gekoppeld voor het uitwisselen van praktijkervaringen met elkaar en het toetsen van de opgedane kennis gedurende het trainingsprogramma. Het is de bedoeling dat deze trainingen in de komende periode zullen worden voortgezet, teneinde het fenomeen huiselijk geweld hiermee terug te kunnen dringen.

Tijdens de “He for She” and “Orange Day” campagne, heb ik mij op 24 november 2015 persoonlijk gecommitteerd om gendergelijkheid te bewerkstelligen en actie te voeren tegen geweld tegen vrouwen. Daarmee heb ik als “Change-agent” het initiatief genomen om de boodschap over “uitbanning van huiselijk geweld” en “Non Violence tegen vrouwen” zowel binnen mijn eigen ministerie als naar de totale gemeenschap te brengen.

Op de workshop van vandaag wordt er ook aandacht besteedt aan vraagstukken die te maken hebben met de toename van ziekten en ziektebeelden, verschijnselen die in hoge mate gerelateerd zijn aan onze levensstijl. En het onverantwoord gedrag van weggebruikers, roekeloos rijden alsook met hoge snelheid, dat jaarlijks resulteert in honderden verkeersslachtoffers die blijvend letsel oplopen en waarvan in het afgelopen jaar 84 personen het leven lieten.[i]

Het fenomeen van armoede wordt ook belicht, een complexe vervlechting van sociale en economische omstandigheden van mensen dat wereldwijd toeneemt, ook in ons land. Armoedebestrijding behoeft een integrale, multidisciplinaire aanpak, zodat de vicieuze cirkel van de armoede duurzaam kan worden doorbroken. Voorwaarden zijn onder andere goed en betaalbaar onderwijs voor kinderen, goede gezondheidszorg, goede huisvesting, goed betaalde banen voor de ouders, maar zeker ook een ombuiging naar een attitude tot hard werken en maximale inzet die op den duur moeten resulteren in welvaart en welzijn voor allen.

Dames en heren,

Ongetwijfeld kan religie tot hulp dienen bij het tegemoet treden van de vele uitdagingen waar wij als Surinaamse natie voor staan, omdat het een enorme positieve kracht kan inbrengen in de vele vraagstukken van sociale ontwikkeling. De viering van de 32e Wereldreligiedag in Suriname benadrukt dan ook het feit dat persoonlijke geestelijke vervulling en welzijn nauw verbonden zijn met de gezamenlijke vooruitgang van onze totale gemeenschap.

Tot slot roep ik u op om deze vorm van constante dialoog met elkaar verder voort te zetten en uit te breiden met alle belanghebbende stakeholders. Hiermee leggen we de fundering voor het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van eenieder, die weer zal leiden tot ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal via haar verschillende diensten waar mogelijk haar ondersteuning verlenen aan activiteiten in dit kader.

Met deze boodschap verklaar ik deze miniconferentie in het kader van Wereldreligiedag 2018 voor geopend en wens ik u een succes- en zegenvolle dag toe. Ik kijk als bewindsman natuurlijk ook uit naar de uitkomsten van deze conferentie.

Ik dank u.