Op vrijdag 07 juni j.l.heeft de Surinaamse Karate Associatie een EVALUATIEVERGADERING gehouden voor schoolhouders.Dit naar aanleiding van zeer kritische opmerkingen verschenen in de (sport)pers.Er hadden zich tijdens het Dangradenexamen van 5 mei l.l. ernstige onregelmatigheden voorgedaan.Zeer opmerkelijk was daarbij dat zonder opgaaf van redenen de twee meest ervaren examinatoren te weten Shihan Willem Feller(8e dan) en Shihan Cecil Tirion (7e dan)werden bedankt als lid van de examencommissie. Naderhand is gebleken dat de heer Wilfred Burgos (Voorzitter van Examencommissie) door deze actie alle ruimte kon krijgenom alles volledig naar zijn hand te zetten in de commissie.De beoordeling van kandidaten(niet van de school van Burgos) die hard hadden getraind voor dit examen vond op deze wijze niet op een eerlijke, objectieve wijze plaats.

Tijdens de Evaluatie vergadering van 7 juni j.l hebben verschillende leden hun ontevredenheid niet onder stoelen of banken gestoken.Duidelijk is naar voren gekomen dat de Statuten van de bond niet of nauwelijks correct worden gehanteerd. Volgens betrouwbare bronnen werd de indruk gevestigd dat de Voorzitter van de Dangradencommissieeigenmachtig bestuursleden mag benoemen en ontslaan (met medeweten van het bestuur van de SKA (al of niet bewust). Betrokkene trad op als een soort eigenaar van de Dangradencommissie. Overigens wordt deze opvatting nergens in de officiële Statuten van de bond ondersteund. Nadat de verschillende sprekers hun ongenoegen over het gebeurde tijdens de Dangradenexamens van 5 mei l.l. naar voren hadden gebracht ging de leiding van de SKA gewoon over tot de orde van de dag.Op geen enkele wijze werd aangegeven hoe er corrigerend zal worden opgetreden zodat zulke uitglijpartijen zich niet meer zouden voordoen.De verschillende benadeelden kijken nog steeds uit naar de manier waarop het bestuur van de SKA zal ingrijpen in deze voor de sport onsmakelijkekwestie.Indien de te nemen maatregelen uitblijven dan zullen de gewone leden van de bond zelf het initiatief moeten nemen tot het gezond maken van de steeds verder afglijdende Surinaamse Karate Associatie.

Cecil Tirion